International Conferences. Ukrainian Political Sciences Association

 

Степанова, Марина. ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА УСПІШНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ // Матеріали V-ої міжн. студ. наук. конф. «Публічне управління в умовах глобалізації» (07.12.2018 р.) / за ред. В.М. Бебика. – Київ: ВАПН-
 

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА УСПІШНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ

 

Степанова, Марина,

Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова (Україна, Київ),

факультет політології та права,

кафедра  публічного управління та адміністрування,

студентка,

e-mail : marina01996@ukr.net

 

АНОТАЦІЯ

У статті аналізуються фактори впливу молоді на успішне функціонування державного апарту, розглядаються основні механізми залучення молоді на держслужбу. Особлива увага звертається на ефективність значення та впливу молоді на успішність функціонування держапарату. У статті також досліджується становище рекрутування української молоді на державну службу та чи має це позитивний вплив на функціонування державного апарату в Україні.

 

Ключові слова : державна служба, держслужбовці ,підготовка державних службовців, державний апарат, причини залучення молоді на держслужбу, управлінська здатність, критерії виміру управлінської здатності.

 

 

ATTRACTING YOUNG PEOPLE TO PUBLIC SERVICE AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE SUCCESSFUL FUNCTIONING OF THE STATE APPARATUS

 

Stepanova , Marina,

National Pedagogical Dragomanov University (Ukraine, Kyiv),

Faculty of Political Science and Law,

Department of Political Science and Public Administration,

student,

e-mail : marina01996@ukr.net

 

SUMMARY

The article analyzes the factors of youth influence on the successful functioning of the state apparatus, the main mechanisms of youth involvement in the civil service. Particular attention is drawn to the value and effectiveness of the impact of youth on the successful functioning of the state apparatus. The article also examines the situation of recruitment of Ukrainian youth to the civil service and whether it has a positive impact on the functioning of the state apparatus in Ukraine.

Key words : сivil service, civil servants, training of civil servants, state apparatus, reasons for attracting young people to civil service, managerial ability, criteria for measuring managerial ability. 

 

 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що молодь – це майбутнє нації, і саме їй належить вирішальна роль у розбудові держави. Саме молоді службовці із притаманними їм енергійністю, мобільністю, відкритістю до змін здатні до ефективного здійснення управлінських функцій в умовах становлення багатопартійної системи, політичної конкуренції, вільних засобів масової інформації тощо. У зв’язку з цим набуває особливої актуальності здійснення наукових та практичних розробок у сфері кадрового оновлення державної служби. Необхідність залучення молоді до державної служби, важливість навчання і виховання молодих управлінських кадрів обумовлена низкою чинників, що мають здатність впливати на ефективність функціонування державного апарату та й стану держслужби в цілому. 

 

Аналізу оновлення кадрів державної влади та залученню молоді на державну службу присвячено досить широке коло праць вітчизняних та зарубіжних науковців, основними серед яких є : В. Бакуменко, Д. Боссарт, К.Демке, О. Дьомін, І. Грицяк,  Н. Гончарук, А. Ілишев, Д. Іманбердієв, Ю. Ковбасюк, В. Лобанов,  В. Мартиненко, Н. Нижник, В. Олуйко, С. Серьогін, В. Сороко та багато інших. Відповідно набувають особливої актуальності наукові та практичні дослідження щодо оновлення кадрів державної служби. 

 

Об’єктом дослідження виступає залучення молоді на державну службу. 

Предметом дослідження є молоді держслужбовці як фактор впливу на успішне функціонування державного апарату. 

Мета даної роботи є необхідність проаналізувати  основні причини та напрямки залучення молоді на державну службу, а також визначити , на скільки ефективний їх вплив на функціонування державного апарату країни. Важливо також з’ясувати, чи є залучення молодих держслужбовців фактором  впливу на успішне функціонування держапарату в Україні. 

 

Досягнення зазначеної мети вимагає розв’язання таких завдань: 

ü  проаналізувати ефективність впливу молодих держслужбовців на функціонування державного апарату;

ü  розкрити сутність і основні характеристики здатності молодих фахівців до управлінської діяльності, враховуючи специфіку роботи у галузі держслужби;

ü  визначити рівень зацікавленості молоді в роботі у сфері державної служби;

ü  дослідити стан рекрутування молоді у сферу державної служби України та визначити, чи є це ефективним фактором впливу на діяльність державного апарату.

 

У статі застосовано філософські, загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, що забезпечує аналіз ефективності впливу молоді у сфері державної служби на функціонування державного апарату, зацікавленість молоді роботою у галузі держслужби та публічного управління, виокремити основні критерії здатності молодих фахівців до управлінської діяльності,   зокрема, використано системний, порівняльний методи. У дослідженні підкресленні особливості залучення молоді та їх зацікавленість роботою в галузі державної служби в Україні, на скільки ефективним рушієм в розвитку функціонування державного апарату є українські молоді держслужбовці.

 

Сьогодні, в державі активно використовують послідовний стратегічний підхід до управління персоналом та підтримки відповідного його рівня, необхідного для максимізації добробуту населення країни та її економічного зростання. Як бачимо, саме складність завдань та функцій, покладених на                органи державної влади, зумовлює необхідність формування нової управлінської еліти, залучення до системи державного управління молодих фахівців – кращих представників студентської молоді ВНЗ.

 

Необхідність залучення молоді до державної служби, важливість навчання і виховання молодих управлінських кадрів обумовлена низкою чинників, головними серед яких є:

 • суспільне життя, яке стає дедалі динамічнішим, потребує наявності у державній службі енергійних, мобільних, здатних ефективно здійснювати комунікації управлінців, котрі вміють легко адаптуватися до змін оточуючого середовища, приймати зважені управлінські рішення;
 • саме молодь завжди швидко опановує нове, здатна принести найновіші знання, технології до державного управління, і, таким чином, значно підвищити його ефективність;
 • необхідність зміни поколінь передбачає поступове наслідування прав і обов’язків у всіх сферах суспільного життя (зокрема, і у державному управлінні) [5, с. 20].

Проблема поліпшення якості молодіжного управлінського ресурсу розглядається у науковій літературі або в площині професійної підготовки майбутніх держслужбовців [5, с. 21], або у вдосконаленні процедур відбору управлінських кадрів [3, с. 90], за винятком Н. Плахотнюк , яка стверджує, що держава робить акцент на розвиток вузьких процедур вступу на державну службу і жодним чином не унормовує загальний механізм залучення молоді до державного управління в цілому [2, с. 120].

 

Традиційні методи оцінки управлінського персоналу не зовсім придатні стосовно молоді, яка тільки збирається розпочати  власну управлінську кар’єру. Адже відсутня база, яка може слугувати джерелом оцінки придатності – досвід роботи. Водночас спеціальних показників, розрахованих на вимір управлінського потенціалу молоді, не розроблено [1, с. 78].

 

Тільки у 2002 р. у Щорічній доповіді про становище молоді в Україні “Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки)” вперше була актуалізована проблема недостатньої участі молоді в процесах управління державою [5, с. 43]. У 2003 р. була затверджена Програма підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання, яка окреслила основні напрями діяльності держави у напрямі відбору молоді до державного управління, зокрема з урахуванням організаційно-правових засобів виявлення управлінських здібностей (комплекс знань, умінь та навичок, які б забезпечували успішну взаємодію учасників управлінського процесу та ефективність результатів управління взагалі ) [4, с. 34].

 

Варто зауважити, що підготовка молоді до служби в органах державної влади є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави. І тому, саме державі необхідно напрацьовувати в першу чергу нормативну базу щодо:

 • підготовки молодих кадрів;
 • удосконалення відбору талановитої молоді (необхідно передбачити шляхи реалізації постійної селекційної роботи серед молоді, яка знаходиться на різних щаблях системи освіти, що в свою чергу, потребує як окремого фінансового забезпечення, так і внесення відповідних змін у роботу викладацького складу всієї системи освіти, де пріоритетом має стати орієнтація на кращих, створення ситуації «гонки за лідером»);
 • професійного зростання (самоосвіта, удосконалення практичних умінь і навичок у роботі, проходження підвищення кваліфікації, стажування);
 • мотивації та стимулювання (в тому числі й матеріальне стимулювання персоналу);
 • використання управлінського досвіду не лише інших країн (ЄС), а й старшого покоління та ін.

Щоб реалізувати ці завдання, потрібно змінити або вдосконалити такі чинники:

 • у питаннях стажування перейти від стажування на посаді, на яку претендує, до стажування на різних посадах у різних структурних підрозділах. Це дасть змогу більш повно визначити розумові та особистісні особливості кандидата на роботу в органах державної влади;
 • розширити можливості для навчання. Доцільно було б паралельно із стаціонарним навчанням проводити й дистанційне навчання 1 раз у 2–3 роки, а також здійснювати регулярний обмін досвідом між державними службовцями та обговорення актуальних проблем державного управління, застосування новітніх технологій у цій сфері;
 • важливою умовою для формування високоосвіченої та конкурентоспроможної управлінської еліти має стати вивчення іноземних мов [2, с. 77-78].

 

ВИСНОВКИ

 

Аналіз наукової літератури, нормативно-правових актів та експертних розробок свідчить, що єдиних стандартів виявлення управлінської здатності молоді не розроблено. Існуюча система залучення молоді до державного управління зорієнтована на обмежені кола молоді, яка вже довела свою перспективність для держави.

 

Необхідно наголосити на тому, що переважна частина молодих людей потрапляє до лав державного управління поза встановлених методів відбору. Недостатня залученість молоді у реальних процесах прийняття рішень - індикатор прояву управлінських можливостей молоді, який зумовлює необхідність пошуку нових методів виявлення та виміру управлінської здатності молоді у сучасних умовах.

 

Розробка механізму та вдосконалення інструментів, що дають змогу виявити та оцінити управлінський потенціал значної кількості молоді яка претендує на заняття вакантних посад в органах державної влади, сприятиме якісному оновленню персоналу та унеможливить виникнення багатьох кризових ситуацій у сфері державного управління.

 

Процес зміцнення державного апарату, зокрема українського, буде можливий лише за умови залучення до активної участі у суспільно-політичних процесах професійно підготовленої молоді, адже саме від них залежить ефективність діяльності органів виконавчої влади, стабільний соціально-економічний розвиток держави та її конкуренто спроможність на міжнародній арені.

 

Варто  також зазначити подальші наукові дослідження, котрі є актуальними у даному напрямку : визначення формі і методів ефективної просвітницької діяльності з питань державного управління, державної служби та дієвого професійного інформування молоді з питань державної служби, дослідження механізмів професійного добору та професійного відбору молодих кадрів.

 

Важливим питанням також залишається мотивація  молодих осіб для роботи у сфері державної служби і тут доречно пригадати  точку зору О. М. Роя про те, що стимулювання праці державних службовців в меншій мірі, ніж інших категорій працівників, визначається розмірами заробітної плати. Держава в особі її компетентних органів має продемонструвати переваги формального і неформального статусу державного службовця :

ü  отримання навичок управлінської праці;

ü  набуття зв’язків (в хорошому розумінні), які навіть у випадку припинення державної служби, сприятимуть кар’єрному росту особи;

ü  пенсійне забезпечення, можливість безкоштовно підвищувати свою кваліфікацію;

ü  можливість отримання безвідсоткового кредиту на придбання чи будівництво житла, безкоштовне медичне обслуговування, тощо.

Якщо Україні як  державі вдасться сформувати дієвий механізм залучення молодих кадрів на державну службу, то це не є показником того, що  одразу ж з’являться  реальні гарантії у молоді перебування у сфері державного апарату. Залучення молоді стає лише першим кроком до оновлення та омолодження апарату державного управління, а наступними кроками держави мають стати пошуки, спрямовані на мотивацію перебування молоді на посадах державних службовців, але це вже є окремим предметом подальшого дослідження цього комплексу проблем. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ  :

 1. Біскуп В. С. Консультування з питань кар’єри та його складові. Т. - ТНЕУ, 2007. – 250 с.
 2. Бондар В. Д. Мотивація трудової діяльності державних службовців : світовий та вітчизняний досвід. Університетські наукові записки. № 3 – 4. 2006. – 500 с.
 3. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом. – К. – Кондор, 2003. – 296 с.
 4. Маліновський В. Я. Державна служба : теорія та практика.  К. – Атака, 2003. – 104 с
 5. Серьогін С. М. Державна служба. – К. –  ТОВ «СІК ГРУП Україна» , –  2012 . – 526 с.

 

REFERENCES :

 1. Biskup, V. (2007).  Career counseling and its components. T: TNEU. – 250 p.
 2. Bondar, V. (2006). Motivation of labor activity of civil servants : world and domestic experience. University scientific notes. № 3-4. – 500 p.
 3. Crushelnytska, O.; Melnychuk, D. (2003). Personnel Management. K.:  Condor. – 296 p.
 4. Malinovsky, V. (2003). Public service : theory and practice.  K.: Attack. - 104 p.
 5. Seregin, S. (2012). Public service. K.:  LLC "SIC group Ukraine". - 526 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновлен 11 дек 2018. Создан 08 дек 2018