International Conferences. Ukrainian Political Sciences Association

 

Харшиладзе, Кетеван. ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ ШВЕЦІЇ // Матеріали ІV-ої міжнародної студентської наукової конференції «Політична праксеологія: розвідка в умовах інформаційного суспільства» / за ред. В.М. Бебика. – Київ: В
ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ ШВЕЦІЇ

 

Харшиладзе, Кетеван,

студентка,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин (Україна, м. Київ),

e-mail: kharshyladze.ketevan@gmail.com

 

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано діяльність розвідувальних та контррозвідувальних служб Швеції в контексті інформаційно-комунікаційного менеджменту. Зазначено органи розвідувальної діяльності Швеції, розглянуто їхню структуру та функції. Визначено проблеми інформаційного менеджменту розвідувальної інформації у Швеції з огляду проблему захисту персональних даних і російську агресію.

Ключові слова: Швеція, розвідувальна діяльність, російська агресія, захист даних, інформаційний менеджмент.

 

 

INFORMATION MANAGEMENT OF THE ACTIVITY OF THE INTELLIGENCE SERVICES OF SWEDEN 

 

Kharshyladze, Ketevan,

Student,

Taras Shevchenko National University of Kyiv,

Institute of International Relations,

e-mail: kharshyladze.ketevan@gmail.com

 

SUMMARY

The article deals with the activities of intelligence and counterintelligence services of Sweden in terms of information and communication management. Swedish intelligence bodies and their structure and functions are analyzed. The issues of information management of intelligence information in Sweden with regard to the issue of the protection of personal data and Russian aggression have been identified.

Keywords: Sweden, intelligence, Russian aggression, data protection, information management.

 

 

Сучасні глобальні тенденції розвитку людства, актуалізація нових типів безпекових загроз, у тому числі інформаційного порядку, проблема адаптації індустріального економічного та політичного укладу до вимог постіндустріалізму (інформаціоналізму) порушують проблему інформаційно-комунікаційного менеджменту як у межах певного суб’єкта міжнародних відносин, так і на міжнародній арені в цілому. Не останню роль у цьому процесі відіграє діяльність розвідувальних (і контррозвідувальних) органів як інституційного втілення спроможностей держави щодо збору, обробки та використання інформаційного та комунікаційного ресурсів для прийняття рішень у життєво важливих сферах суспільної діяльності – безпека, оборона, охорона правопорядку.

 

Швеція як одна з країн Північноєвропейського регіону в умовах неоголошеної загальноєвропейської «гібридної» агресії, розпочатої Російською Федерацією в 2014 р., підпадає під особливу зону інформаційного впливу, адже географічна близькість до Росії та сфер її інтересів, зокрема, Північного моря та Арктики, неприєднання країни до військово-політичних блоків визначають сприятливий ґрунт для проведення іноземними спецслужбами розвідувальної діяльності з метою внутрішнього підриву країни. Це і обумовлює актуальність дослідження розвідувальної та контррозвідувальної діяльності Швеції, зокрема в аспекті інформаційно-комунікаційного менеджменту.

 

До структури розвідувальних служб у Швеції входять [1]:

 • Служба безпеки Швеції;
 • Служба військової розвідки та безпеки Швеції;
 • Служба сигнальної розвідки Швеції.

 Служба безпеки Швеції запобігає та відслідковує зазіхання на національну безпеку, бореться з тероризмом та захищає центральний уряд країни. Мета її діяльності полягає в захисті демократичної системи, прав і свобод громадян Швеції, а також національної безпеки. Підпорядковується Служба безпеки Швеції Міністерству юстиції країни.

 

Визначається п’ять основних напрямків діяльності Служби безпеки Швеції [2]:

1. Контршпигунство, яке стосується запобігання і визначення шпигунської та незаконної розвідувальної діяльності.

2. Контртероризм, який стосується запобігання та визначення терористичних дій, спрямованих проти Швеції чи інтересів іноземних країн у Швеції, терористичних актів та присутності міжнародних терористичних мереж у Швеції.

3. Захист Конституції, а саме запобігання та визначення незаконної діяльності, яка, шляхом використання насильства, погроз чи сили, спрямована на досягнення політичних цілей чи позбавлення громадян Швеції можливостей здійснювати їхні конституційні права та свободи.

4. Захисна безпека, що включає надання консультацій та проведення перевірок у компаніях та урядових установах в інтересах захисту інформації, що є важливою для національної безпеки та запобігання тероризму. Сюди також входить здійснення перевірок за запитом від уповноважених установ.

5. Захист перших осіб держави, тобто безпека і охорона центрального уряду, королівської сім’ї, дипломатичних представників іноземних країн, державних візитів та інше.

 

Структурно до складу Служби безпеки Швеції входять [3]:

 • Офіс Генерального директора – установа стратегічного координування діяльності, яка підпорядковується безпосередньо голові та заступнику голови Служби безпеки. Він відповідальний за надання стратегічних оцінок, а також формування аналітичних звітів щодо загального напрямку діяльності, планування та оцінювання діяльності Служби. Офіс Генерального директора також здійснює стратегічний аналіз світових тенденцій та подій.
 • Відділ безпеки – відповідальний за сферу захисної безпеки та захист перших осіб. Також до його компетенції входить вирішення питань внутрішньої безпеки та ризик-менеджмент. Крім того, він допомагає голові Служби безпеки у виконанні його повноважень.
 • Відділ безпекової розвідки – відповідальний за діяльність розвідувальних установ, яких залучає до своєї роботи Служба безпеки. Головне завдання цього відділу – оцінки і зменшення наміру та здатності груп і окремих осіб займатися діяльністю, що загрожує безпеці країни. Серед інших його функцій – розслідування кримінальних справ та справ, пов’язаних із іноземними громадянами, а також надання Службі безпеки інформації для обґрунтування рішень щодо впровадження різноманітних безпекових заходів.
 • Відділ збору розвідувальної інформації – відповідає за збір розвідувальної інформації та операційну підтримку в сферах аналізу метаданих та прихованих заходів безпеки. До його складу також входить Цілодобовий центр комунікацій Служби безпеки.
 • Відділ інформації та розвитку – відповідальний за попередню реєстрацію та обробку всіх даних, що отримуються Службою безпеки. Відділ також відповідальний за те, що надати доступ до отриманої інформації всім працівникам Служби, а також за координацію менеджменту в органі.
 • Відділ функцій центрального забезпечення – відає адміністративно-господарською діяльністю Служби безпеки Швеції.

 Служба військової розвідки та безпеки Швеції, яка структурно перебуває в складі Збройних Сил країни, займається переважно наданням розвідувальних даних як Уряду Швеції, так і Верховному головнокомандувачу Збройних Сил Швеції. Першочергове завдання Служби полягає в «оцінювання, запобіганні та відверненні загроз як Швеції, так і національним інтересам держави.

 

Уся діяльність Служби військової розвідки та безпеки поділяється на дві великих сфери: власне розвідувальна діяльність та заходи у сфері безпеки. У контексті розвідки Служба займається збором і обробкою інформації, пов’язаною з глобальними політичними подіями та зовнішніми загрозами для Швеції, а також повідомленням такої інформації стейкхолдерам. Така діяльність слугує можливістю передбачення того, яким чином будуть поводитись противники Швеції, аби можна було вжити відповідних військових заходів.

 

Для збору інформації використовуються як закриті, так і відкриті джерела – засоби масової інформації, онлайн-ресурси та портали тощо. Діяльність Служби військової розвідки та безпеки Швеції у сфері безпеки полягає в підготовці Збройних Сил до безпекових загроз та їхнього подолання. Вона здійснює попередній моніторинг оцінки таких загроз та пропонує можливі варіанти дій для їхнього подолання. До найпоширеніших загроз у безпековій сфері належать діяльність служб зовнішньої розвідки у Швеції, організована злочинність, підривна діяльність, саботування і тероризм [4].

 

Служба військової розвідки та безпеки Швеції складається з трьох структурних відділів:

 • Офіс розвідки, на який покладено завдання отримання стратегічних розвідувальних даних для прийняття рішень Центральним командуванням та Міністерством оборони, а також допомога військовим підрозділам Швеції, що перебувають за кордоном.
 • Офіс безпеки займається питаннями електронної та кібервійни, контррозвідки, криптографії та підбору персоналу.
 • Офіс спеціального призначення займається питаннями шпигунської діяльності, в тому числі HUMINT (human intelligence) та взаємодії між розвідувальними службами, а також проведенням операцій під прикриттям.

Варто зауважити, що Служба військової розвідки та безпеки Швеції, хоч і перебуває в складі Збройних Сил, але має у своєму штаті переважно цивільних осіб [5].

 

Служба сигнальної розвідки Швеції, або Національна радіоустанова з питань оборони (FRA) – це шведська урядова установа, що підпорядковується Міністерству оборони і займається двома головними сферами: сигнальною розвідкою та підтримкою комп’ютерної безпеки для урядових структур і компаній, що перебувають у власності держави. Діяльність Служби сигнальної розвідки чітко регламентується вказівками, які надає Уряд Швеції, міністерства чи Збройні Сили, органи поліції країни чи вже згадана Служба безпеки Швеції.

 

Структурно FRA поділяється на чотири відділи: Служба сигнальної розвідки, Відділ Інтернет-операцій, Відділ служб внутрішньої підтримки та Відділ технічного розвитку та іншої технічної допомоги. Крім цього, наявний також командний склад і низка спеціалістів, що звітують безпосередньо Генеральному директору Служби [6].

 

Оприлюднене в 2014 р. дослідження європейського мозкового центру Open Democracy [7] вказує на те, що FRA задіяла операції та програми масового збору даних, що виходять за межі законодавства, наприклад трафіку даних, який перетинає кордони, через волоконно-оптичні інтернет-кабелі. У 2008 році телевізійна компанія SVT повідомила, що FRA збирає дані з Росії та країн Балтії та переправляє їх переважно до США. Зараз FRA зараз бере участь у перехопленні та зберіганні даних зв'язку від волоконно-оптичних кабелів, що перетинають шведські кордони з Балтійського моря.

 

Існують також свідчення того, що FRA веде операції для збирання приватних даних – перехоплюючи як вміст повідомлень, так і метадані комунікацій, що перетинають шведські кордони. Метадані зберігаються в базі даних, відомій під назвою «Титан», протягом 18 місяців. Що стосується осіб, дані про яких збирає FRA, то можна стверджувати, що внутрішні комунікації, які були прокладені через вузли, розташовані за межами шведської території, швидше за все також класифікуються як «іноземні» комунікації та зберігаються для аналізу. Шведська законодавча база, що регулює збирання даних сигнальної розвідки, передбачає, що якщо є невизначеність щодо того, чи є дані іноземними чи внутрішніми, дані можуть бути зібрані та збережені.

 

Є дані, що FRA може передавати значні обсяги зібраних даних іноземним розвідувальним службам, включаючи NSA. Шведське законодавство дозволяє масово передавати дані іншим державам, якщо це дозволено урядом. Повідомлення ЗМІ, експертів, а також урядові заяви свідчать, що шведська влада скористалася цією можливістю шляхом обміну великими обсягами вихідних даних з США та країнами Балтії. Міністр оборони К. Енстрем у відповідь заявив, що обмін розвідувальними службами Швеції з іншими країнами є «критичним для нашої безпеки», і що «розвідувальні операції відбуваються в рамках чіткого законодавства, чіткого контролю та під контролем парламенту» [7].

 

Такі повідомлення були не останнім свідченням збору урядом Швеції розвідувальної інформації. Так, у грудні 2016 р. Суд Європейського Союзу заявив, що нові закони про нагляд, прийняті в Англії та Швеції, які вимагають від телекомунікаційних компаній зберігати всі користувацькі дані користувача, не є законними.

 

Згідно з рішенням Суду, закони Швеції та Британії, що дозволяють спецслужбам збирати всі дані електронної пошти та мобільних телефонів користувачів під приводом запобігання тероризму, суперечать законам про конфіденційність та дозволять урядам слідкувати за особистим життя власних громадян фактично без ніякого нагляду за тим, як ця інформація використовується.

 

«Втручання національного законодавства, яке передбачає збереження інформації про рух даних та даних про місцезнаходження [..] має розглядатися як особливо серйозне, – зазначається в рішенні Суду. – Те, що дані зберігаються без відома про це користувачів служб електронних комунікацій, може змусити зацікавлені особи відчувати, що їхнє приватне життя є предметом постійного нагляду. Отже, лише боротьба із серйозними злочинами здатна виправдовувати таке втручання» [8].

 

Шведські розвідувальні та спецслужби постійно повідомляють про присутність російських агентів чи розвідників на власній території, натякаючи на їхні можливі деструктивні дії. Так, ще в 2015 р. розвідувальне агентство Швеції заявило, що третина російських дипломатів із посольства РФ у Стокгольмі є шпигунами, додавши, що це спостерігається з року в рік. У Швеції, за даними розвідки, присутні представники всіх російських спецслужб – Служби зовнішньої розвідки, Головного розвідувального управління, Федеральної служби безпеки, які характеризуються як «високоосвічені, часто молодші за тих, що були за радянської доби, мотивовані, цілеспрямовані та соціально компетентні». Їхньою метою є отримання високотехнологічних шведських розробок та «підготовка до військових операцій проти Швеції» [9].

 

У лютому 2017 р. Служба військової розвідки та безпеки заявила про виявлення осіб, причетних до операцій служб зовнішньої розвідки в Швеції, які «без обґрунтованих причин перебували і досліджували райони місцевості, важливі для національної оборони Швеції». І хоча при цьому не зазначалося громадянства шпигунів, у щорічному звіті, керівник Служби Г. Карлссон заявляв напередодні про переважну роль Росії в кібератаках та операціях впливу у Швеції, а в щорічному звіті Служби військової розвідки та безпеки йшлося про зростання темпів діяльності служб зовнішньої розвідки в країні [10]. Уже наступного місяця, в березні 2017 р., Швеція заявляє про «реальну та серйозну загрозу безпеці» в країні у зв’язку з агресією Російської Федерації. У зв’язку з цим було активізовано військові навчання, а також поновлено призов до армії як для чоловіків, так і для жінок [11]. З огляду на подальшу активізацію деструктивних інформаційно-пропагандистських впливів Російської Федерації в Європі, варто очікувати, що подібні повідомлення та заходи з боку Швеції лише посилюватимуться.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Sweden: Intelligence [Electronic resource] // Mode of access: https://fas.org/irp/world/sweden/index.html. – Title from the screen.
 2. About the Security Service [Electronic resource] // Mode of access: http://www.sakerhetspolisen.se/en/swedish-security-service/about-us.html. – Title from the screen.
 3. Organisation [Electronic resource] // Mode of access: http://www.sakerhetspolisen.se/en/swedish-security-service/about-us/organisation.html. – Title from the screen.
 4. The Intelligence and Security Service [Electronic resource] // Mode of access: https://www.forsvarsmakten.se/en/about/organisation/the-intelligence-and-security-service/. – Title from the screen.
 5. Swedish Military Intelligence and Security Service [Electronic resource] // Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Military_Intelligence_and_Security_Service
 6. National Defence Radio Establishment [Electronic resource] // Mode of access : https://en.wikipedia.org/wiki/National_Defence_Radio_Establishment. – Title from the screen.
 7. Sweden's surveillance: justice, freedom and security in the EU [Electronic resource] // Mode of access : https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/didier-bigo-sergio-carrera-nicholas-hernanz-julien-jeandesboz-joanna-parkin-fra-1. – Title from the screen.
 8. EU slaps down British, Swedish surveillance laws as illegal [Electronic resource] // Mode of access : https://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/12/21/EU-slaps-down-British-Swedish-surveillance-laws-as-illegal/9241482372890/. – Title from the screen.
 9. A third of Russian diplomats in Sweden are spies, Swedish intelligence says [Electronic resource] // Mode of access : https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/sweden/11480390/A-third-of-Russian-diplomats-in-Sweden-are-spies-Swedish-intelligence-says.html. – Title from the screen.
 10.  Spies have been identified in Sweden: Intelligence agency [Electronic resource] // Mode of access : https://www.thelocal.se/20170224/spies-have-been-identified-in-sweden-intelligence-agency. – Title from the screen.
 11. Swedish intelligence agency says there is ‘real and serious security threat' — hinting at Russian aggression [Electronic resource] // Mode of access : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/swedish-intelligence-agency-russia-real-security-threat-sakerhetspolisen-sapo-a7633651.html. – Title from the screen.

 

REFERENCES:

 

 1. Sweden: Intelligence. – Available at: https://fas.org/irp/world/sweden/index.html. – Title from the screen.
 2. About the Security Service. - Available at: http://www.sakerhetspolisen.se/en/swedish-security-service/about-us.html. – Title from the screen.
 3. Organisation. - Available at: http://www.sakerhetspolisen.se/en/swedish-security-service/about-us/organisation.html. – Title from the screen.
 4. The Intelligence and Security Service. - Available at: https://www.forsvarsmakten.se/en/about/organisation/the-intelligence-and-security-service/. – Title from the screen.
 5. Swedish Military Intelligence and Security Service. - Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Military_Intelligence_and_Security_Service
 6. National Defence Radio Establishment. - Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Defence_Radio_Establishment. – Title from the screen.
 7. Sweden's surveillance: justice, freedom and security in the EU. - Available at: https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/didier-bigo-sergio-carrera-nicholas-hernanz-julien-jeandesboz-joanna-parkin-fra-1. – Title from the screen.
 8. EU slaps down British, Swedish surveillance laws as illegal. -  Available at: https://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/12/21/EU-slaps-down-British-Swedish-surveillance-laws-as-illegal/9241482372890/. – Title from the screen.
 9. A third of Russian diplomats in Sweden are spies, Swedish intelligence says. - Available at: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/sweden/11480390/A-third-of-Russian-diplomats-in-Sweden-are-spies-Swedish-intelligence-says.html. – Title from the screen.
 10.  Spies have been identified in Sweden: Intelligence agency. - Available at: https://www.thelocal.se/20170224/spies-have-been-identified-in-sweden-intelligence-agency. – Title from the screen.
 11. Swedish intelligence agency says there is ‘real and serious security threat' — hinting at Russian aggression. - Available at: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/swedish-intelligence-agency-russia-real-security-threat-sakerhetspolisen-sapo-a7633651.html. – Title from the screen.

 Создан 17 авг 2018